IKO-modellen

IKO-modellen er et virkemiddel i arbeidet med å redusere frafall og skal føre til at skolen skal komme raskt i gang med tiltak overfor elever som står i fare for ikke å fullføre videregående opplæring.

I arbeidet med elevene bygger modellen på følgende tre hovedelementer:

 1. Identifisering av «risikoelever»
 2. Kartlegging av utfordringer i og årsaker til elevenes situasjon

Oppfølging i form av tidsavgrensede tiltak tilpasset elevens situasjon

Identifisering av elever som kan ha mangelfullt utbytte av ordinær opplæring

 • Ved overgangen mellom ungdomstrinn og Vg1/like etter skolestart i Vg1
  • Elever som er tatt inn på førsteønske og har karaktersnitt under 2,5
  • Elever som er tatt inn på lavere enn førsteønske og har karaktersnitt under 3 eller 3
  • Elever som har IV,1 eller 2 i minst ett av fagene matematikk, engelsk og norsk
  • Elever som har fravær over 10 % (dokumentert og udokumentert)
 • Ved trinnoppstart Vg2 og Vg3
  • Elever som har karakteren 1 eller IV i T2/standpunkt/eksamen i ett eller flere fag fra Vg1 og/eller Vg2
 • Fortløpende
  • fraværs- og karakterutvikling
  • mistrivsel eller manglende motivasjon
  • urealistiske studie-/yrkesvalg
  • kritiske grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning
  • andre kritiske faktorer (helse, oppførsel o.l.)

Identifisering i begynnelsen av skoleåret:

 • Overgangsmøter med ungdomsskolene
 • Inngangskarakterer og fravær i Oracle BI
 • Oppstartsamtale med elevene – i prioritert rekkefølge
 • Kartlegging av læreforutsetninger i fag

Identifisering underveis i skoleåret:

 • Fraværsoppfølging (for Vg1 ukentlig fram til høstferien)
 • Resultatoppfølging
 • Møter hver 4.-6. uke for å identifisere elever med mangelfullt utbytte jf. kritiske faktorer nevnt ovenfor
 • Faglærere melder bekymring til kontaktlærer vedr. kritiske faktorer nevnt ovenfor

 

Kartlegging av årsaker til elevens utfordringer og behov for videre oppfølging

Kontaktlærer gjennomfører samtaler med eleven gjennom skoleåret.

Utdanningsleder og/eller rådgiver gjennomfører kartleggingssamtale med elever der det er behov for ytterligere informasjon om elevens situasjon, ønsker og behov. Andre deltar hvis ønskelig/nødvendig.

 

Oppfølging består av målrettede og/eller tidsavgrensede tiltak for å gi eleven et best mulig læringsutbytte. Målet er å hjelpe eleven til å (re)kvalifisere seg til ordinær opplæring. En oppfølgingsperiode der hovedmålet ikke nås, kan resultere i god avklaring og trygg oppfølging mot grunnkompetanse/spesialundervisning.

Elevens utfordring

Eksempler på tilnærming

Oppfølging

Mistrivsel (helhetlig skolesituasjon)

 • Dialog for å avklare hvor utfordringene ligger – relasjonelle, psykiske, helsemessige, mobbing – iverksetting av aktuelle tiltak

Elevtjenesten

Fravær

 • Tydelige forventninger til deltakelse
 • Rask involvering av foresatte

Kontaktlærer Utdanningsleder

Faglige utfordringer

1/IV i fag

 • Intensivopplæring i avgrensede perioder
 • Begrepsopplæring
 • Læringsstøttende hjelpemidler
 • Alternative læringsarenaer og metodevalg

Faglærer

Fagleder

Rådgiver

IKO-teamet

Urealistiske yrkesplaner

 • Karriereveiledning
 • Bevisst bruk av Yrkesfaglig fordypning

Faglærer

Fagleder

Rådgiver

Utdanningsleder

 

Ved behov for IKO-tiltak utarbeider utdanningsleder en oppfølgingsplan med tiltak, ansvar og omfang. Foresatte orienteres for elever under 18 år.

Dersom IKO-tiltak ikke er tilstrekkelig, vurderes andre tiltak.

 

IKO-møter/Resultatoppfølgingsmøter skoleåret 2018/2019

Møte nr.

Måned

Tema/fokusområder

1

August

Ved oppstart – overgangsinformasjon for Vg1, overgangsinformasjon og fjorårets resultater for Vg2 og Vg3

2

September

Ukentlig fraværssjekk for Vg1-klasser (ukene 35, 36, 37, 38 og 39)

---

Resultatoppfølging: fraværsgjennomgang + opplysninger fra oppstartsamtalene

3

Oktober/ november

Resultatoppfølging; karakterer, fravær, psykososialt (i kombinasjon med klasselærermøte på ST)

 

4

Desember/ januar

Resultatoppfølging; karakterer, fravær, psykososialt + opplysninger fra elevsamtaler og møter med foresatte (evt. i kombinasjon med klasselærermøte orden/atferd)

5

Januar/

februar

Halvårskarakterer – status og analyse av karakterer og fravær

6

Februar/

mars

Resultatoppfølging; karakterer, fravær, psykososialt + opplysninger fra elevsamtaler (i kombinasjon med klasselærermøte på ST)

7

April

Resultatoppfølging; karakterer, fravær, psykososialt

 

8

Mai

 

Møter etter behov (evt. i kombinasjon med klasselærermøte orden/atferd, evaluering av skoleåret, innsamling av overgangsinformasjon m.m.)

 

IKO-team

Skolens IKO-team består av sektoransvarlige utdanningsledere, utdanningsleder fra fellestjenester og rektor/assisterende rektor. Teamet møtes ukentlig og har følgende ansvar og oppgaver:

 • Ha oversikt over elever som har behov for støtte/hjelp i en avgrenset tidsperiode
 • Ha oversikt over «ledige» ressurser; LØFT-midler, undertid, aktuelle læremidler/hjelpemidler
 • Ha kunnskap om tiltak for å kunne møte ulike behov hos elevene
 • Legge til rette for deling av god praksis i organisasjonen
 • Ved behov undersøke eller etterspørre kartlegging av elevens opplæringssituasjon
 • Iverksette tidsavgrenset støtte/hjelp i tråd med enkeltelevers behov
IKO
Tittel Publisert Type
IKO - en modell for elevoppfølging

17.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - en modell for elevoppfølging.docx
IKO - Mal for kartlegging og oppfølgingsplan

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Mal for kartlegging og oppfølgingsplan.docx
IKO - Rutine for å melde og håndtere psykiske, sosiale og helsemessige problemer hos elevene

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Rutine for å melde og håndtere psykiske, sosiale og helsemessige problemer hos elevene.docx
IKO - Sjekkliste til bruk i kartleggingsmøter

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Sjekkliste til bruk i kartleggingsmøter.docx
IKO - Årshjul elevoppfølging - detaljert

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Årshjul elevoppfølging - detaljert.docx
IKO - Årshjul elevoppfølging - oversikt

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Årshjul elevoppfølging - oversikt.docx
IKO - Årshjul for samarbeid med ungdomsskolene

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Årshjul for samarbeid med ungdomsskolene_.docx