Elevrettede aktiviteter og tilbud

Hovedmålsetningen i alt arbeidet skolen gjør er at alle ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Vi har valgt å satse på flere ulike prosjekter for å bistå elever som trenger mer enn ordinær undervisning for å lykkes i dette.

Midttimeaktiviteter

Skolen jobber for å få til aktiviteter i noen av ukas midttimer for å øke trivsel og skape relasjoner på tvers av klassene. Det gir mange en trygghet å ha en aktivitet å være med på.

Eksempler på aktiviteter

 • Avspenning
 • Aktiviteter på biblioteket/elevrommet, for eksempel ulike spill (sjakk, kort, ol.) m.m.
 • Aktiviteter i midttimene, for eksempel kortlaging til merkedager, strikkecafe
 • Sportslige aktiviteter i Idrettshallen, noen i samarbeid med kommunens idrettsklubber. Både for at elever skal få prøve seg på ulike aktiviteter som finnes i kommunen og for at de skal få kontakt med klubben slik at de lettere kan bli med i denne dersom de ønsker å drive med denne aktiviteten på fritiden.
 • Konserter i fellesområdet
 • Ulike konkurranser
 • Bordtennis/ fotballspill
 • Utlån av basketball, fotball, volleyball, frisbee m.m. til bruk på skolens ballbaner
 • Besøk av eksterne foredragsholdere (eks. Mental Helse, folkehøgskoler)
 • Aktiviteter i forbindelse med høytider
 • Tilbud om hjelp til skolearbeid ved behov/ønske

 

Vi ønsker å utvikle et større tilbud innen fysisk aktivitet og flere sosiale og trivselsskapende aktiviteter. Initiativ og forslag kan gis til elevrådet, folkehelsekoordinator eller miljøarbeider i elevtjenesten.

 

Livsmestring

Psykisk helse er et satsningsområde i Østfold fylkeskommune og vår skole er en del av satsningen. Fra skoleåret 2019/2020 skal alle Vg1 elever gjennom dette undervisningsopplegget.

 

«Min livsstil»

«Min livsstil» er et nettbasert spørreskjema der elever får spørsmål om blant annet matvaner, fritid og søvn. Her får elevene tilbakemelding om seg selv, og skolen får en oversikt på klassenivå og skolenivå. Dette er også et opplegg som brukes i Vg1.

 

Nettvett

Nettvettkurs for tillitselever og kontaktlærere er et fylkeskommunalt forebyggende nettvettkurs som skal motvirke nettmobbing. Dette gjennomføres høsten 2019

 

DinVenn

Halden videregående skole deltar i et treårig prosjekt; Skolen som nærmiljøarena. Prosjektets hovedmål er å minske frafall fra videregående skole. Dette ønsker vi å gjøre gjennom ulike trivselstiltak både i klassemiljø og i skolens fellesområder der elevene oppholder seg i pauser og fritimer. Vi ønsker gjennom disse tiltakene å øke elevenes trivsel og følelse av samhørighet for på denne måten minske frafall fra skolen ved at ungdommene føler tilhørighet til klassen og skolen.

 

RØRE-midler

Halden videregående skole har søkt RØRE-midler flere ganger. Det siste prosjektet vi har søkt om midler til er svømmeopplæring i skoletiden. Målet med dette prosjektet skal være å utjevne sosiale forskjeller ved å tilby gratis svømmeopplæring. Det er en generell nedgang i andelen ungdom som kan svømme. Vi ønsker å bidra til at denne andelen økes. 


Et inkluderende fritidsmiljø i Halden

“Et inkluderende fritidsmiljø i Halden”. Skolen har i samarbeid med Halden kommune fått midler fra BUFdir. gjennom tilskuddsordningen for barn i lavinntektsfamilier 2019. Midlene brukes til å tilrettelegge og gjennomføre et mangfold av kultur-, ferie-, og fritidsaktiviteter for barn, unge og deres familier som er berørt av fattigdomsproblematikk. Vi erfarer at mange i målgruppa har minoritetsspråklig bakgrunn.

 

Andre prosjekter

Skolen har i flere år valgt å markere verdensdagen for psykisk helse. Det skal vi fortsette med. Skolens elevråd organiserer Operasjon Dagsverk. Skolen har flere klasser som er involvert i den lokale organisasjonene H2H.