Elevrettede aktiviteter og tilbud

Hovedmålsetningen i alt arbeidet skolen gjør er at alle ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Vi har valgt å satse på flere ulike prosjekter for å bistå elever som trenger mer enn ordinær undervisning for å lykkes i dette.

Midttimeaktiviteter

Skolen jobber for å få til aktiviteter i noen av ukas midttimer for å øke trivsel og skape relasjoner på tvers av klassene. Det gir mange en trygghet å ha en aktivitet å være med på.

Eksempler på aktiviteter

 • Avspenning
 • Aktiviteter på biblioteket/elevrommet, for eksempel ulike spill (sjakk, kort, ol.) m.m.
 • Aktiviteter på elevrommet, for eksempel kortlaging til merkedager
 • Sportslige aktiviteter i Idrettshallen
 • Konserter i fellesområdet
 • Ulike konkurranser
 • Bordtennis
 • Utlån av basketball, fotball, volleyball, frisbee m.m. til bruk på skolens ballbaner
 • Leksehjelp og styrking i spesifikke fag
 • Besøk av eksterne foredragsholdere (eks. Mental Helse, folkehøgskoler)
 • Aktiviteter i forbindelse med høytider

 

Vi ønsker å utvikle et større tilbud innen fysisk aktivitet og flere sosiale og trivselsskapende aktiviteter. Initiativ og forslag kan gis til elevrådet, folkehelsekoordinator eller miljøarbeider i elevtjenesten.

 

Tankekraft – et livsmestringsprogram

Psykisk helse er et satsningsområde i Østfold fylkeskommune og vår skole er en del av satsningen. Fra skoleåret 2018/2019 skal alle Vg1 elever gjennom livsmestringsprogrammet Tankekraft.

 

«Min livsstil»

«Min livsstil» er et nettbasert spørreskjema der elever får spørsmål om blant annet matvaner, fritid og søvn. Her får elevene tilbakemelding om seg selv, og skolen får en oversikt på klassenivå og skolenivå. Dette er også et opplegg som brukes i Vg1.

 

#snillsnakk

Østfold fylkeskommune over flere år hatt #snillsnakk, et program med fokus på mobbing, som en del av skolen for Vg1 elever.

 

DinVenn

Halden videregående skole deltar i et treårig prosjekt; Skolen som nærmiljøarena. Prosjektets hovedmål er å minske frafall fra videregående skole. Dette ønsker vi å gjøre gjennom ulike trivselstiltak både i klassemiljø og i skolens fellesområder der elevene oppholder seg i pauser og fritimer. Vi ønsker gjennom disse tiltakene å øke elevenes trivsel og følelse av samhørighet for på denne måten minske frafall fra skolen ved at ungdommene føler tilhørighet til klassen og skolen.

 

Radikaliseringsmidler

Halden kommune søkte på midler til forebygging av radikalisering. Halden videregående skole fikk en del av tildelt sum for å jobbe forebyggende på skolen. Målet med prosjektet er å styrke fokus på forebygging, øke kunnskap om forebygging, fange opp personer i risikosonen, samarbeide med ulike aktører og hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer.  Dette prosjektet er i tett samarbeid med SLT koordinator i Halden kommune og SLT

 

RØRE-midler

Halden videregående skole har søkt RØRE-midler flere ganger. Det siste prosjektet vi har søkt om midler til er svømmeopplæring i skoletiden. Målet med dette prosjektet skal være å utjevne sosiale forskjeller ved å tilby gratis svømmeopplæring. Det er en generell nedgang i andelen ungdom som kan svømme. Vi ønsker å bidra til at denne andelen økes. 

Fra tidligere søknader ligger midler til fysisk aktivitet hos skolen. Ekstra fysisk aktivitet for trivsel og mestring. Det jobbes med hvordan disse midlene skal brukes.

 

 «Sammen på tvers»

Halden videregående skole har i samarbeid med Halden kommune søkt BUFdir om midler gjennom tilskuddsordningen mot barnefattigdom 2018. Prosjektet har fått navnet «Sammen på tvers» og har fått tildelt midler som skal brukes til å tilrettelegge og gjennomføre et mangfold av kultur-, ferie-, og fritidsaktiviteter for barn, unge og deres familier som er berørt av fattigdomsproblematikk. Videre skal prosjektet også dokumentere viktigheten av samarbeid mellom lokal offentlig og frivillig innsats.

 

Andre prosjekter

Skolen har i flere år valgt å markere verdensdagen for psykisk helse. Det skal vi fortsette med. Skolens elevråd ønsker også å ha en internasjonal dag (som et alternativ til OD). Denne dagen har blitt et fast innslag i skoleåret og innsamlede penger har gått til H2H, som er en lokal hjelpeorganisasjon i byen. Nå ønsker vi som skole å utvide denne dagen til noe mer. Det planlegges derfor en internasjonal dag og skolen har flere klasser som er involvert ved at de reiser til Romania.