Ungdataundersøkelsen 2019

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen.

ungdata - Klikk for stort bilde

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Østfold mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.


HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at du logger deg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.


HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon
 • Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus - Øst).


STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

 • Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 6-7.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.


PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på ditt samtykke.


ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON
Kontaktperson i fylkeskommunen:
Rådgiver i opplæringsavdelingen Christin Berg
tlf: 915 19 066, e-post: chrber16@ostfoldfk.no.

Kontaktperson ved KoRus:
Psykolog Kristine Langmyr
tlf: 957 93 348, e-post: kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no