Påvirk din egen skolehverdag

De fleste som går på skole i dag har hørt om elevmedvirkning. Men hva er det egentlig, og hvorfor mener elev-, lærling- og mobbeombudet i Østfold at dette er så viktig å benytte seg av?

Elevmedvirkning er et begrep som har blitt og ofte blir brukt innenfor skole og opplæring. Med elevmedvirkning menes at elevene gis mulighet til å medvirke i sin egen skolehverdag.

Elevorganisasjonen (EO) har døpt om begrepet elevmedvirkning til elevmedbestemmelse. Dette gir kanskje en klarere betydning av begrepet, elever gis mulighet til å være med å bestemme innholdet i sin egen skolehverdag. Målet med elevmedvirking er å skape mer differensiert undervisning hvor elevene er aktive og har innflytelse på sentrale områder innefor opplæringen. Dette innebærer at elevene skal ha mulighet til å være med å planlegge årsplaner, undervisningsmetoder, vurderingsmetoder, tidspunkter og prøveformer. I tillegg skal elevene gis mulighet til å være med å planlegge/videreutvikle skolen som helhet. Dette gjøres gjennom elevrepresentasjon i samtlige av skolens organer/råd (skolemiljøutvalget, ansettelsesrådet, skolerådet etc.) samt elevrådet.

Det ligger i begrepet at dette er et verktøy for elevene til å få en opplæring, et skolemiljø og en skolehverdag som de er delaktige i. Dette krever imidlertid at elevene er bevisste på sine muligheter, og at de benytter seg av dem. Elevene må tørre å si ifra, og de må ta sitt ansvar på alvor. Det er elevene selv som vet best hva de trives med og ønsker. Samtidig er det viktig at de ser at medelevene er forskjellige, og at de dermed kan ha andre ønsker og behov. Eventuelle ønsker, innspill, forslag og likende som elevene ønsker å fremme/sette ut i livet, må derfor skje gjennom de rette kanalene. Det er viktig å benytte seg av det demokratiske systemet som skal være tilgjengelig på enhver skole, eksempelvis tillitseleven, elevrådet, elevrådsstyret eller andre organer innenfor den enkelte skole som kan ta opp, behandle og/eller iverksette.

Mål med elevmedvirkning er blant annet at:

  • elevene blir mer motivert for å lære og får større utbytte av opplæringen
  • elever og lærere trives og samarbeider bedre
  • elevene opplever å bli tatt på alvor

Har du flere spørsmål om dette eller er det annet du som elev ved de videregående skolene i Østfold lurer på, ta kontakt med ombud Henrikke Bugdø-Aarseth på telefon 94 25 25 58.

Elev-, lærling- og mobbeombudet har taushetsplikt.